Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Amerikai staffordshire terrierKép

Hôsünk utolsóként alakult ki a bull and terrierek, ezen belül is az amerikai ág képviselôi közül. Megszületése szorosan összefüggött a kutyaharcok és a Pit Bull Terrier történetével, ám hozzá képest mintegy két évtizedes késéssel jelent csak meg. A kora 1900-as évekre tehetô “létrehozása” során szülôatyjai számos olyan tapasztalatot hasznosítottak, amelyeket elôdeik más fajták esetében végzett korábbi alkotómunkája alapján szereztek. Az American Staffordshire Terrier így válhatott azzá, ami; egy multifunkcionális, remek fajtává, a kutyatenyésztés csúcsává.

 

 

   E korai tenyésztôk felismerték, hogy az arénák bajnokaiban számos olyan tulajdonság adott, melyek remekül hasznosíthatók a civil életben. Ezeket az értékeket szerintük addig csak elpazarolták a viadalokon. A kivételes fizikai erôn és elszántságon túl ilyen a páratlan intelligencia és kombináló készség, valamint a gazda iránti odaadás.
     A céltudatos keresztezések során a tenyésztôk a fizikumon túl súlyt helyeztek a
jellem, a karakter és a mindennapi használhatóság kérdésére is. Kiindulásul – az általuk eszményinek tartott megjelenés és méret egységesítése érdekében – csak a legjobb fizikumú, tökéletes felépítésû viadorkutyákat használták. Erre az alapra építkezve párosították tovább tenyész egyedeiket. Azon céljukat, hogy az egykori gladiátorból az embert mindenekfelett tisztelô és szeretô, kiegyensúlyozott idegrendszerû, nagy munkabírású, sokféle célra felhasználható ebet alkossanak, teljes mértékben sikerült elérniük.
     Ezt a teóriát az arénákból általuk kiemelt és tervszerûen tenyésztett ebek remek helytállásukkal bizonyították napi munkájukban. Dolgoztak farmerek és vadászok mellett, de ellátták telephelyek, raktárak és otthonok ôrzését is. Munkakészségük, kit
artásuk és remek természetük révén egyre több hívet szereztek, és sokan már kedvencként is tartották ôket.
     A munkára tenyésztett változat (hiszen ekkoriban még nem beszélhettünk önálló fajtáról) hamarosan jelentôs mértékben eltávolodott a továbbra is harcra szelektált kutyáktól. Jellemzôen nagyobb és testesebb lett azoknál, amire a napi munka során szükség is volt. A farmokon végzett munka, vagyis az állatterelés, a dúvadak irtása a viadorkutyák eredeti méreténél nagyobb tömeget és ezzel arányosan nagyobb magasságot kívánt. Erre volt szükség a vaddisznók és szarvasok vadászatában, de a különbözô ôrzési feladatokban is. Ám ami ennél is lényegesebb, a munkára tenyésztett kutyák néhány generáció alatt alapvetôen nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak lettek viadoreb-ôseiknél.
     Érdekesség: találó mondás, hogy az amstaff valójában egy Pit Bull szmokingban. A különbség közöttük nagyjából akkora, mint James Bond és egy kocsmai verekedô között.

 
   A tenyésztôk szükségét érezték annak, hogy kedvenceiket hivatalosan is regisztrálják. Ehhez azonban megfelelô elnevezést kellett találniuk. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy minden téren világosan elhatárolják kutyáikat a továbbra is harcra tenyésztett rokonoktól. Ez utóbbiakat egyébként már 1898. óta Pit Bull Terrier néven törzskönyvezte az UKC. Néhány többé-kevésbé találó változat elterjedése után végül az (American) Staffordshire Terrier elnevezés honosodott meg és talált elfogadásra a munka-változat tenyésztôinek részérôl. Szerintük ez éppen eléggé pontosan utalt a fajta származására, ugyanakkor nem fejezte ki direkt módon a hajdanvolt és akkorra már csaknem elfeledett harci eredetet. Ne feledjük, a kezdetekkor elsôdleges céljuk éppen a kutyák kiragadása volt az arénák közegébôl!
     A fajtát 1936-ban fogadta be az American Kennel Club, s ekkor rögzítették az alábbiakban olvasható standardot. Ezzel a Pit Bullt és az amstaffot hivatalosan is külön fajtának nyilvánították. Ez a szabvány egyébként a mai napig változatlan, vagyis sok más fajta esetétôl eltérôen az a
mstaff gondozói nem érezték szükségesnek korszerûsítését, felfrissítését.

     Standard:

     Általános leírás: Méretéhez képest rendkívül erôs, középtermetû kutya. Zömök, sôt robosztus, hihetetlenül izmos, ugyanakkor fürge és kitartó. Figyelmes, aktív és mozgékony, mégis nyugodt és magabiztos. Bátorsága közmondásos, ugyanakkor barátságos viselkedése szembetûnô.

 

     Fej: Közepesen hosszú, négyzetes fej, hatalmas agykoponyai és erôs arcorri résszel. A pofacsontok és a rágóizmok kiállnak, kidomborodnak, ezzel összetéveszthetetlen jelleget adnak a fajtának. A fejtetô széles és lapos, a stop határozott. Az orr dobozszerû, nem túl hosszú, az erôs fogáshoz szükséges masszív és széles állkapoccsal. A fogak szabályos elrendezésûek, nagyok és erôsek. Szabályos ollós harapás. A mélyen ülô, egymástól távolfekvô kerek szemek lehetôleg sötétek, de mindenképpen harmonizáljanak a szôr színével. A fülek lehetnek meghagyottak vagy kupírozottak, az elôbbi jobb. A meghagyott, vágatlan fül rövid, formája rózsafül vagy félig felálló, megtört.

     Hibák: Túldimenzionált, a testtel nem arányos méretû vagy éppen erôtlen fej. Keskeny agykoponya. Lapos homlok, kevéssé kifejezett stop. Hússzínû orr. Sötét kutyánál világos (sárga) szemek. Közelülô vagy túlságosan nagyméretû szemek. Rózsaszín szemhéj. Elkeskenyedô, hosszú, erôtlen arcorri rész. Gyenge, keskeny alsó állkapocs. Lógó ajkak. Tehénfül.

     Test: Széles, mély mellkas. Jól ívelt, zárt bordák. Jól izmolt, erôs vállak, meredek lapockák. Nehéz, izmos, közepesen hosszú, kissé ívelt nyak. Rövid és széles, izmos hát, amely enyhén ívelt a martól a farig.

     Hibák: Erôtlen benyomást keltô, könnyû test. Keskeny mellkas. Hosszú hát és ágyék. Teljesen egyenes, vagy hajlott, illetve nyerges hát.

     Lábak: A mellsôk egyenesek, erôs, kerek csontozatúak. A hátsók mérsékelten szögelltek, a comb rendkívül izmos és széles. A csánk mélyen fekvô. A végtagok párhuzamosak. A mancsok kicsik és zártak, ami a ruganyos mozgás feltétele.

     Farok: Erôs és viszonylag rövid, éppen eléri a csánkot. Alacsonyan tûzött, finom csúcsban végzôdik. Enyhén hajlott, de sohasem kunkorodó vagy visszahajló.

     Szôrzet: Rövid és sima. Fényes, sûrû és kemény tapintású.

     Szín: Minden szín megengedett, kivéve a tiszta (80%-nál több) fehéret, a mályvaszínt és a fekete-cser összeállítást. Leggyakoribb színek a csíkos különbözô árnyalatai, és a sárgától a vörösig terjedô színek.

     Méret: Nincs se alsó, se felsô határ. A számszerû adatoknál fontosabb az arányosság és a harmónia. Az ideális marmagasság kanoknál 46–48 cm, szukáknál 43–45 cm. Súlyuk általában 25–30 kg.

 

 

Jellemrajz

     Az amstaff ma is ôrzi harcos ôseinek egyéniségét: kemény és rettenthetetlen jellem. Lényétôl idegen a félelem, vagy bármiféle megalázkodás. Olyan egyéniség, aki tudatában van saját erejének, de nem él vissza vele. Ez kifejezésre jut abban a nagyfokú önbizalomban, mellyel még a számára ismeretlen terepen is közlekedik. Ugyanevvel a magabiztossággal közeledik az idegenekhez is, s teszi ezt mindenféle agresszió nélkül. Nyíltsága, jóindulata szembetûnô. A feléje kíváncsian közeledôvel kész azonnal barátságot kötni. Nagyon vidám természet, és bármikor kapható egy kis játékra, bolondozásra. A fajta egyik legfontosabb jellemzôje éppen az a hihetetlen életkedv, amely rögtön átragad mindenkire a környezetében. Szeret a figyelem középpontjában lenni, és valósággal lesi az alkalmat, hogy szerepelhessen. Különösen kedves és figyelmes a gyerekekkel, s tôlük mindent elvisel.
     A fentiek miatt kezdô amstaff tulajdonosok, vagy éppen más fajtában tapasztalt kutyások is már sokszor megkérdôjelezték ôrzô-védô képességeiket. Különösen akkor, ha látták veterán kutyám, Bully viselkedését. Az a néha valóban szertelen öröm, mellyel a játékot bárkivel kölyökként képes élvezni, és a mindenki felé irányuló kifejezett barátkozási szándék bárkiben hamis képet alakíthattak ki a fajtáról.

 
    A kétkedôk azonban elfeledkeztek valamirôl: öreg kutyánk ezt a viselkedést mindig csak az én, vagy párom, Erika jelenlétében tanúsítja! Nem ajánlom, hogy más helyzetben – például amíg távollétünkben az otthonunkra vagy a kocsinkra felügyel – próbáljanak bizalmaskodni vele! Higgyék el, nem a levegôbe beszélek. Pontosan tudom, mire képes, s ezt több dolog is tanúsítja. Egy munkavizsga alkalmával például egyedül ô kapott maximális pontszámot az ôrzô-védô fázisban a klasszikus munkafajták tucatnyi képviselôjével szemben. Személy szerint azonban sokkal büszkébb vagyok arra, hogy a helyben maradási és semlegességi területen is ô bizonyult a legjobbnak.
     Többéves tapasztalat alapján biztosíthatok mindenkit, hogy az amstaff eredendôen az egyik legjobb és legkönnyebben képezhetô ôrzôkutya. Természetébôl adódóan egyébként is különösebb tanítás nélkül azonnal szerettei és otthonuk védelmére kel, ha a helyzet megkívánja. A fajta egyik legnagyobb értéke éppen kiváló helyzet felismerési képessége, melyre nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Roppant érdekes megfigyelni, hogy az egyik percben a házat az érkezô idegentôl védô acsarkodó eb gazdája megjelenésének pillanatában megnyugszik. Miután a gazdi beengedte a vendéget (fontos feltétel!), máris önfeledt játékba kezd az elôbbi “ellenséggel”. Ez azt jelenti, hogy “szolgálaton kívül” mindig képes elengedni magát, de csak és kizárólag akkor. Egyébként hihetetlen odaadással és lelkiismeretességgel látja el a rá bízott feladatot.
     Az amstaff munkakutyaként való kiképzése nagyon hasznos, roppant élvezetes dolog. Intelligenciájának köszönhetôen hihetetlenül gyorsan tanul, s elômenetelével általában messze lehagyja a többi kutyát. A tanultakat aztán szívesen gyakorolja, mintegy megmutatva közönségének, mi mindent tud. Egyébként is kész bármikor, bármilyen körülmények között rendelkezésre állni és engedelmeskedni a parancsnak. Ezt sok fajtától eltérôen nem gépiesen, valami beidegzôdés hatására tesz
i, hanem sokkal inkább azért, hogy gazdája kedvében járjon.
     Az American Staffordshire Terrier egyszerûen imádja gazdáját és annak családját. Számára a legfontosabb, hogy szerettei körében tartózkodhasson. Vele valóban együtt kell élni, ami egyébként
hálás dolog. Remek társkutya, aki mindig kedvünkben akar járni. Lesi minden kívánságunkat, s nagyon érzékeny gazdája hangulatváltozásaira.
     Gazdájától elvárja, hogy hozzá hasonlóan karakteres, ugyanakkor vidám természet legyen. Nem szívleli a gyáva, határozatlan vagy éppen a színlelô, aljas embereket. Az ilyen személyeket kiszelektálja a látogatók, a gazda ismerôsei közül, s ôket elkerülve világosan értésükre adja irántuk érzett megvetését.
     Az igazi tenyésztôk ezért fordítanak megkülönböztetett figyelmet a karakter kérdésére. Csak tökéletesen kiegyensúlyozott idegrendszerû egyedeket párosítanak egymással, hogy ez a pompás természet megmaradjon ilyennek. Egy amstaff esetében a labilis idegrendszerbôl eredô kiszámíthatatlan viselkedés egyszerûen életveszélyes. Ne feledjük, olyan kutyáról beszélünk, amelyet fizikai adottságai messze a többi fajta, különösen pedig az ember fölé emelnek.

Amstaff a mindenes

     A sétáltatások és kiállítások mellett az általam felvállalt társadalmi munka révén is, nap mint nap sok kutyatulajdonossal találkozom. Velük elbeszélgetve mindig elôkerül a következô téma: melyik kutyafajta a legintelligensebb, a legtökéletesebb? Persze mindegyikük a saját fajtáját dicséri, miszerint a foxinál, labradornál, vizslánál, stb. nincs okosabb kutya a világon. Én ezeket a különbözô történetekkel is “alátámasztott” okfejtéseket mosolyogva hallgatom, az eredetileg feltett kérdésre a választ ugyanis már évekkel ezelôtt megtaláltam.
     Melyik az a fajta, amellyel éppúgy vadászhatsz, mint a vizslával vagy retrieverrel? Amelyik alkalmas a vércsapa követésére, mint a véreb, vagy a hatalmas vaddisznó lefogására, mint a Dogo Argentino? Amelyik tökéletesen ellátja a házôrzés, a személyvédelem feladatát, mint a rottweiler vagy a dobermann? Amelyik a határon, reptéren felkutatja a kábítószert? Kiment egy síró csecsemôt az égô házból, vagy megtalál egy ájult felnôttet a földrengésben összeomlott épület romjai alatt? Babysittere a kisbabának, játékszere a gyermeknek, sporttársa a fiatalnak, társa és
gondozója” az idôs embernek? Aki bohóckodásával, kedvességével jobb kedvre deríti a betegeket a kórházban? Sztárja a kiállításnak, az ôrzô-védô munkavizsgának és az Agility-versenynek? A válasz minden kérdésre a kutyatenyésztés csúcsterméke, a nagyszerû American Staffordshire Terrier.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Axeju59

(Fowun79, 2019.05.15 09:53)

http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-loxapina-sin-receta-fiable-el-salvador
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-dutasteride-0-5-mg-sin-receta-r-pido
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/metoclopramida-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-us-comprar
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-metformine-bon-prix-acheter-metformine-pour-femme
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/ursodiol-o-en-commander-en-ligne-ursodiol-generique-au-meilleur
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/hepil-100-mg-como-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-espa-a
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-rosuvastatina-5-mg-sin-receta-de-calidad
http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-generico-metformin-sin-receta-entrega-r-pida-ecuador
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/lamivudine-150mg-sans-ordonnance-achat-2019-acheter-1-pilule
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-alfaken-10-mg-sin-receta
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/mometasone-en-ligne-bon-prix-achat-mometasone-livraison-rapide
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-verapamil-40mg-gen-rico-on-line-comprar
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-dutasterida-0-5mg-sin-1
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/avanafilo-comprar-en-farmacia-en-linea-aprobada-per-super-avana
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/clomiphene-100mg-o-en-commander-bon-marche-achat-serophene-en
http://property.ning.com/profiles/blogs/allopurinol-en-ligne-bon-marche-rapide-allopurinol-vente-en
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/acido-valproico-750mg-como-comprar-pago-visa-uruguay
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-gabapentina-sin-receta-fiable
http://www.facecool.com/profiles/blogs/losartan-comprar-sin-receta-con-mastercard-puerto-rico
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/melatonine-sur-internet-pas-cher-achat-meloset-ordonnance-en

Ofuro30

(Aqilo75, 2019.05.15 09:18)

http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/amoxapine-100mg-comprar-gen-rico
http://ggwadvice.com//index.php?qa=66723&qa_1=tadaflo-tadalafil-pharmacie-tadalafil-ordonnances-tadalafil
http://wu-world.com/profiles/blogs/propranolol-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-bolivia-comprar
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/383342
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/sotalol-40mg-kann-ich-mit-mastercard-kaufen
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-nateglinida-60-mg-gen-rico-e-quanto-custa-no-brasil
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/comprar-ledipasvir-sofosbuvir-90-400mg-gen-rico-sem-prescri-o
http://answers.codelair.com/37736/donde-orden-furosemide-garantia-espa%C3%B1a-lasix-tabletas-comprar
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/triticum-ac-o-en-commander-triticum-ac-100-prix-pharmacie
http://property.ning.com/profiles/blogs/buy-viripotens-25-mg-low-price-cost-of-viripotens-at-pharmacy-in
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=31192&qa_1=commander-donopez-donepezil-donepezil
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/peut-on-acheter-du-glibenclamide-2-5-mg-securise-glibenclamide-en
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-metronidazol-200-mg-con
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-tolterodine-4mg-bon-prix-2019-achat-detrol-2-original
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/oxytetracycline-donde-puedo-comprar-en-l-nea-dominicana-comprar
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=54810&qa_1=estrace-estradiol-g%C3%BCnstig-kaufen-estradiol-bestellen-rechnung
http://bioimagingcore.be/q2a/72038/indometacina-comprar-mas-barato-m%C3%A9xico
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-venefon-imipramine-generique-sur-le-net-pas-cher
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-venlafaxina-de-forma-segura
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/procetoken-200-mg-puedo-comprar-de-confianza-venezuela
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-dulcolax-5mg-en-internet-chile-comprar-bisacodyl
http://property.ning.com/profiles/blogs/zidovudin-lamivudin-wo-man-ohne-rezept-sicher-einkaufen-kann
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cyclid-procyclidine-5-mg-entrega-r-pida-espa-a
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/griseofulvina-comprar-en-una-farmacia-online-segura-rep-blica
http://wu-world.com/profiles/blogs/indinavir-sulfate-400mg-livraison-discrete-forum-achat-indinavir
http://brooklynne.net/profiles/blogs/selegilina-5mg-comprar-sin-receta-urgente-colombia-eldepryl

Uqore70

(Tijaq20, 2019.05.14 18:58)

http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/caziant-desogestrel-ethinyl-estradiol-comprar-sin-receta-con http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/zenegra-o-acheter-baisse-prix-zenegra-au-rabais-sans-ordonnance http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/deroxat-37-5mg-bestellen-rezeptfrei-online-apotheke-in-der http://whazzup-u.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-cabergolin-dostinex-0-25mg-guten-preis-kaufen http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-a-la-orden-teofilina-sin-receta-en-l-nea-espa-a http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/bicalutamide-50mg-moins-cher-sur-internet-site-sur-pour-acheter http://answers.codelair.com/38816/achat-discrete-ramelteon-avec-visa-ramelteon-ligne-suisse http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/entranin-sildenafil-citrate-generique-site-serieux-acheter http://korsika.ning.com/profiles/blogs/tadalafil-dapoxetina-20-60-mg-puedo-comprar-con-seguridad http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-calan-sr-verapamil-240mg-barato-estados-unidos http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/esomeprazol-20mg-comprar-en-farmacia-online-r-pido-bolivia http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/furosemide-sur-le-net-bas-prix-acheter-sans-ordonnance-livraison http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-minocyclina-100mg-urgente http://brooklynne.net/profiles/blogs/kaufen-sie-arava-ohne-rezept-mastercard http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-nortriptyline-25-mg-mais-barato http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/chloroquine-250-mg-en-ligne-bon-marche-livraison-express-aralen http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-eulexin-flutamide-250-mg-ahora-uruguay http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-estradiol-buen-precio-estrace-sin-receta

Runun45

(Qimur18, 2019.05.14 18:22)

http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-skopril-hydrochlorothiazide-sin
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/pantoprazole-40mg-order-where-to-buy-protonix-guaranteed-delivery
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-powergra-pas-cher-rapide-acheter-sildenafil
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/metilcobalamina-como-comprar-ahora-espa-a
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-glucophage-sr-sin-receta-de-confianza-republica-de
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/doxepine-como-puedo-comprar-sin-receta-urgente-ecuador-comprar
http://ggwadvice.com//index.php?qa=69339&qa_1=donde-ordenar-clomipraminum-clomipramine-mejor-precio-espa%C3%B1a
http://ggwadvice.com//index.php?qa=67703&qa_1=realizar-pedido-intigra-sildenafil-citrate-urgente-argentina
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/4051
http://answers.codelair.com/39737/commander-ligne-protopic-tacrolimus-commander-tacrolimus
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-norethindrone-acetate-5-mg-buen
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/meilleur-site-commander-desogestrel-ethinylestradiol-moins-cher
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tamsulosina-0-2-mg-sin-receta-por
http://answers.codelair.com/38207/esomeprazole-40-mg-en-ligne-visa-achat-en-ligne-nexium-20
http://foodtube.net/profiles/blogs/celexa-20mg-puedo-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-andorra-se
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/cialis-40mg-sans-ordonnance-acheter-site-fiable-tadalafil-le

Olina95

(Kivup13, 2019.05.14 04:00)

http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/comprar-alfacalcidol-de-confianza https://www.codingeek.com/forum/240/wie-kaufe-ich-ciclosporin-25-mg-versandkostenfrei http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/cilostazol-o-en-acheter-sur-internet-comment-acheter-cilostazol http://property.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-montelukast-montelukast-belgique-acheter http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/order-silanil-online-online-silanil-no-perscrption http://www.facecool.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-famciclovir-jetzt-ohne-rezept-kaufen http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-buxon-150mg-buen-precio http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/esomeprazole-generique-acheter-site-fiable-acheter-esomeprazole http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-vigour-sin-receta-buen-precio-ecuador-comprar http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/generisches-tegretol-zum-bestpreis-kaufen http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/provera-medroxyprogesterone-acetate-donde-comprar-sin-receta-en http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-losartan-12-5-mg-sin-receta-con http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/buy-imipramine-25mg-cheap-where-can-i-order-tofranil-guaranteed http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-20-mg-sans-ordonnance-prix-officiel-cialis http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/aceon-perindopril-2-mg-onde-comprar-urgente-brasil https://madbuddy.club/blogs/post/37957 http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-salmeterol-0-025mg-sin-receta-al-mejor-precio http://www.libertyxchange.com/blogs/post/123798 http://dmoney.ru/56194/farmacia-linea-donde-comprar-dimenhidrinato-fiable-nicaragua http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/amlodipino-comprar-sin-receta-online http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-glibenclamida-micronase-5-mg-online http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-man-melatonin-meloset-3-mg-ohne-rezept-kaufen http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-budesonide-sin-receta http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/zidovudine-300mg-sur-le-net-au-rabais-acheter-forum-comment http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/losartan-25mg-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada-puerto

Xapez15

(Kicil12, 2019.05.14 03:24)

http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/3260 http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1113/55816/phexin-750mg-comprar-sin-receta http://answers.codelair.com/39516/site-achat-omeprazole-prilosec-pas-cher-en-pharmacie http://recampus.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-afilta-60-mg-gen-rico-menor-pre-o http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/achat-avanafil-50-mg-site-securise-o-acheter-du-avanafil-sur http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/loratadine-10-mg-en-ligne-bon-marche-acheter-paiement-mastercard http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/furosemide-100mg-o-en-acheter-lasix-en-pharmacie-vente http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/9208 http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/commander-en-ligne-cefpodoxime-200-mg-bas-prix-cefpodoxime-200 http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-ciavor-en-ligne-bas-prix-sans-ordonnance-pilule http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-asacol-mesalamine-400mg-fiable http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-prociclidina-gen-rico-on-line-comprar http://korsika.ning.com/profiles/blogs/hydrochlorothiazide-25mg-en-ligne-baisse-prix-rapide http://korsika.ning.com/profiles/blogs/acheter-ciaton-baisse-prix-acheter-ciaton-en-suisse-cher http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-getgo-urgente-estados http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/lansoprazol-comprar-en-una-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida http://www.facecool.com/profiles/blogs/amitriptyline-o-en-commander-elavil-prix-au-suisse http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-serpafar-vrai-clomiphene-en-ligne http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-regalis-pas-cher-mastercard-regalis-tadalafil-achat http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-teofilina-sin-receta-env-o-r-pido http://socialchangesa.com/blogs/post/94535 http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-acheter-nitrofurantoine-100mg-achat-de http://flutes.ning.com/profiles/blogs/diclofenac-50-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/metformina-comprar-en-una-farmacia-online-sin-gastos-de-envio-usa http://whazzup-u.com/profiles/blogs/valcivir-500-mg-comprar-buen-precio-valcivir-500-cali-ventas http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-indometacina-sin-receta-en-internet http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/ranitidina-300mg-comprar-en-farmacia-online-con-env-o-gratis http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/generische-decadron-0-5-mg-kaufen-schnell-lieferung-decadron

Aboso36

(Uviza48, 2019.05.13 02:38)

http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/keflex-comprar-gen-rico-com-frete-gr-tis-cephalexin-comprar
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-corifina-sin-receta-con-seguridad
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-capecitabinum-capecitabine-500-mg
https://23bestcity.de/blogs/post/120063
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/bimatoprost-3-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-aprobada-us
http://foodtube.net/profiles/blogs/tegretol-carbamazepine-100-mg-comprar-sin-receta-en-internet
http://divinguniverse.com/blogs/post/118806
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/isosorbide-60mg-acheter-bas-prix-isosorbide-20-pour-femme-acheter
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-aceon-8mg-sin-receta-con-garantia
http://foodtube.net/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-esidrex-hydrochlorothiazide-en-l-nea
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/chlorambucil-o-achat-pas-cher-leukeran-luxembourg-achat
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-rosuvastatina-al-mejor-precio
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-en-ligne-bas-prix-acheter-acheter-levitra-soft
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-tizanidina-sin-receta-de-calidad
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/82/16444/cialis-60mg-comprar-envio-urgente-espana-tadalafil-se-vende-si
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-diaminodiphenyl-sulfone
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/rafocilina-livraison-discrete-bon-marche-ofloxacin-generique
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/coreg-12-5mg-comprar-sin-receta-en-internet-nicaragua-comprar
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/telmisartanum-telmisartan-puedo-comprar-sin-receta-urgente
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/ereva-100mg-order-ereva-ups-buy-online
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/valaciclovir-500mg-comprar-en-farmacia-online-todo-en
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/mirtazapin-ohne-rezept-kaufen-und-mit-bitcoin-bezahlen
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/td-pill-tadalafil-dapoxetine-20-60mg-bon-prix-sur-le-net
http://dmoney.ru/58735/buspirone-10mg-pas-cher-sur-internet-buspar-journalier-prix

Ofopa81

(Opaca01, 2019.05.13 02:06)

http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-syalpha-sin-receta-entrega http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/tadlis-tadalafil-40-mg-en-ligne-bon-prix-commander-livraison-24h http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/fexofenadine-120-mg-en-ligne-bas-prix-commander-sans-ordonnance http://jaktlumaczyc.pl/82571/montelukast-comprar-farmacia-bolivia-montelukast-singulair http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/plendil-felodipine-puedo-comprar-env-o-gratis-puerto-rico http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/cefpodoxima-200-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-r-pido-chile http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-verapamilo-120mg-sin-receta-por-internet-chile http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/wie-kann-ich-generisches-trandate-g-nstig-kaufen-wo-kann-ich http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/anastrozole-onde-comprar-gen-rico-online-brasil https://www.newworldtube.com/blogs/post/54665 http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-super-p-force-sin-receta-y http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/trihexyphenidyl-2mg-comprar-en-farmacia-online-aprobada-espa-a http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/protonix-40mg-kaufen-rezeptfrei-online-apotheke-schweizerische http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-ursodiol-300mg-achat-urso-securise http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/olmesartan-40mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-un-descuento http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-zyloprim-allopurinol-sin-receta-con-garantia-us http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-levotiroxina-0-2-mg-sin http://www.libertyxchange.com/blogs/post/126963 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-prometazina-25mg-ahora http://showmeanswer.com/index.php?qa=53296&qa_1=glibenclamide-ordonnance-acheter-livraison-express-acheter http://ox.redcasper.com/oxwall2/blogs/post/42091 http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-salbutamol-le-prix-de-medicament-ventolin-au-maroc http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/generisches-selegilin-jetzt-kaufen-selegilin-10-kosten http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-dinamico-sin-receta-en-l-nea-colombia

Ebiqa94

(Puyax29, 2019.05.11 10:40)

http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-baclofen-10-mg-mas http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-clopidogrel-pas-cher-clopidogrel-prix-france http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/etoricoxib-120mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-nifedipine-20-mg-achat-adalat-suisse http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-eskalith-lithium-carbonate-site-pour-acheter http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/primidone-250mg-o-en-commander-en-ligne-comment-acheter-du http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/bupropion-como-puedo-comprar-ahora http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-casodex-ohne-rezept-sicher-kaufen-bicalutamid-kaufen http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/metronidazole-200-mg-o-acheter-metronidazole-ordonnance-commander http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-glibenclamida-2-5mg-sin-receta-env-o-libre http://socialchangesa.com/blogs/post/105666 http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-allegra-120mg-online-2019-allegra-generic http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/8832 http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-naproxene-500mg-naprelan-homme-achat http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=36069&qa_1=express-sotanorm-sotalol-commander http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-plendil-sin-receta-de-calidad-rep-blica-del-per http://bricolocal.com/profiles/blogs/comprar-pioglitazona-15mg-en-l-nea-comprar-actos-30-mg http://www.facecool.com/profiles/blogs/dapoxetine-30-mg-generique-acheter-site-fiable-comment-acheter http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/intagra-sildenafil-citrate-donde-puedo-comprar-sin-receta-por http://brooklynne.net/profiles/blogs/ratigra-50mg-comprar-por-internet-estados-unidos

Tiboq79

(Naquq09, 2019.05.10 22:22)

http://tinyurl.com/y5j25eu6 http://tinyurl.com/yxh93aoz http://bit.ly/2H6cmSF http://bit.ly/2YbgxUi http://bit.ly/2H2N0oQ http://bit.ly/2DSz2Fa http://bit.ly/2Yb15r9 http://bit.ly/2Y84JlG http://bit.ly/2H7tI1J http://bit.ly/2J622h2 http://bit.ly/2DSoiH6 http://bit.ly/2Y9ALxF http://bit.ly/2YaZMZh http://bit.ly/2DTMTLo http://bit.ly/2H2n5xD http://bit.ly/2Y5xeR4 http://bit.ly/2DSWhPv http://bit.ly/2DUVNID http://bit.ly/2J6ez4d http://bit.ly/2DTJLz8 http://bit.ly/2PT3NyB

Lebez49

(Uxako09, 2019.05.10 21:53)

http://tinyurl.com/y2q69gd9
http://bit.ly/2YcTjxa
http://tinyurl.com/y5o6ulrx
http://bit.ly/2J5T1ED
http://bit.ly/2DQE45a
http://tinyurl.com/y6yj3k8o
http://tinyurl.com/y5klavqw
http://bit.ly/2J5T2IH
http://bit.ly/2J6ez4d
http://bit.ly/2H7ucoF
http://bit.ly/2JaUzgX
http://bit.ly/2DVqkpN
http://bit.ly/2H7vlfX
http://bit.ly/2PQEJsc
http://bit.ly/2H0soO4
http://bit.ly/2H6VQ4O

Elufa57

(Ijapa01, 2019.05.10 00:24)

http://bit.ly/2Y93hj5
http://bit.ly/2J5MM3A
http://bit.ly/2E5l2Z9
http://bit.ly/2H2mc8h
http://bit.ly/2YbDmqY
http://bit.ly/2H7thV9
http://bit.ly/2HgTktd
http://tinyurl.com/y6o84bgc
http://bit.ly/2H3gtPG
http://bit.ly/2YaxLBd
http://bit.ly/2PPWpUV
http://bit.ly/2DVjMr8
http://bit.ly/2DOp47Z
http://bit.ly/2DRDQLi
http://bit.ly/2H7stzB
http://bit.ly/2PQHvxp
http://bit.ly/2J5SFxN
http://bit.ly/2DVqs8L
http://tinyurl.com/y6738afw
http://bit.ly/2DTZTRs
http://tinyurl.com/y3h89gcg
http://bit.ly/2DSoUfS
http://bit.ly/2YgE1aL

Vecib07

(Ijote91, 2019.05.09 23:54)

http://bit.ly/2H6c7qJ
http://bit.ly/2DQE4lG
http://bit.ly/2DX6WZI
http://bit.ly/2DOjsKX
http://bit.ly/2H3HuCr
http://bit.ly/2Y5wDyO
http://bit.ly/2YbGNxK
http://bit.ly/2DTIQ1E
http://bit.ly/2DVmQnd
http://bit.ly/2H2xFoq
http://bit.ly/2E5l9E3
http://bit.ly/2DTyHT0
http://bit.ly/2H2waqi
http://bit.ly/2H6WX4A
http://bit.ly/2H7stQ7
http://bit.ly/2Y7pm1e
http://bit.ly/2YbgoAe
http://bit.ly/2H0schO
http://bit.ly/2Yhd8U5
http://bit.ly/2YdazT0
http://bit.ly/2YbDp68

Eruse04

(Avexo98, 2019.05.09 11:09)

http://bit.ly/2J572Cy http://bit.ly/2Yb1dXF http://bit.ly/2GXmCws http://bit.ly/2H9HkcC http://tinyurl.com/y4xdeurp http://bit.ly/2DSVttX http://bit.ly/2DTIVCu http://tinyurl.com/y55jdrdv http://tinyurl.com/y3nmg8gp http://bit.ly/2PTs5sn http://bit.ly/2YbDmY0 http://tinyurl.com/yyoh4v22 http://bit.ly/2DX7sXE http://bit.ly/2DWxvhv http://bit.ly/2DOjJxt http://bit.ly/2DTIND0 http://tinyurl.com/y3t8dag2 http://bit.ly/2J6440Q http://tinyurl.com/y6o84bgc http://bit.ly/2DSoJBe http://bit.ly/2Ye1p8u http://bit.ly/2H0sWn6 http://tinyurl.com/y64ukt7h http://bit.ly/2E5kgvd

Jobok89

(Yuvin97, 2019.05.09 10:41)

http://bit.ly/2DVp9GT
http://tinyurl.com/y2gw46ps
http://bit.ly/2Y84qHy
http://bit.ly/2DUVVrB
http://bit.ly/2DTJOei
http://tinyurl.com/y5qcz32f
http://tinyurl.com/y39d79kk
http://bit.ly/2DSWnGR
http://bit.ly/2DTJEnc
http://bit.ly/2YhdxWB
http://bit.ly/2YcTfxq
http://bit.ly/2YcwoSp
http://bit.ly/2DVqc9N
http://bit.ly/2YePEz0
http://bit.ly/2Yf6sWt

Yurub77

(Iwida61, 2019.05.08 22:31)

http://bit.ly/2Yb1oSP http://tinyurl.com/y4zxbwqm http://bit.ly/2DOq8Zx http://bit.ly/2DOqiQD http://bit.ly/2DUXBkT http://bit.ly/2E5kcLZ http://bit.ly/2H8yV9h http://bit.ly/2Ybgms6 http://bit.ly/2DPNhKT http://bit.ly/2DOq77V http://bit.ly/2Y84MxS http://bit.ly/2H6cDFb http://tinyurl.com/y5bu2ty3 http://bit.ly/2H3udK1 http://bit.ly/2J57CAe http://bit.ly/2DUVD3Z http://bit.ly/2PQEQnu http://bit.ly/2H2nuQF http://bit.ly/2Yf6de1 http://bit.ly/2YcSLHC http://bit.ly/2GXmygc http://bit.ly/2DWy1vX http://bit.ly/2GXnkd6 http://bit.ly/2Yf6iOR

Oziki86

(Ahafe76, 2019.05.08 22:03)

http://bit.ly/2DUaNGV
http://bit.ly/2PQ5ugl
http://bit.ly/2Ye5Tfv
http://bit.ly/2E5lgiX
http://bit.ly/2YbGJhu
http://tinyurl.com/y2nrfqwk
http://bit.ly/2H7stj5
http://bit.ly/2PQxGQa
http://bit.ly/2YbgurA
http://tinyurl.com/y44d6fu9
http://bit.ly/2H2NDPe
http://bit.ly/2DTo9TR
http://tinyurl.com/y55jdrdv

Raxeb83

(Honim82, 2019.05.08 09:42)

http://tinyurl.com/y3tw947t http://bit.ly/2Yb07v1 http://bit.ly/2E5gYbl http://bit.ly/2DOjFhd http://bit.ly/2DOjsur http://bit.ly/2DUwabb http://tinyurl.com/yynvj6je http://bit.ly/2Y9ASt3 http://bit.ly/2H16Alo http://bit.ly/2DU0bI2 http://tinyurl.com/yyyvlubz http://bit.ly/2DVqlKn http://bit.ly/2DUVYnh

Ruxah67

(Oboqo54, 2019.05.08 09:11)

http://tinyurl.com/y6sqelyh http://bit.ly/2H2nsZ3 http://bit.ly/2YgDntR http://bit.ly/2YbGYJq http://bit.ly/2Ye1Wr0 http://bit.ly/2Yf7BgJ http://bit.ly/2DVpysT http://bit.ly/2PQ5ugl http://tinyurl.com/y5klavqw http://bit.ly/2DQDSms http://bit.ly/2H1GeQi http://bit.ly/2DUVTjt http://bit.ly/2H0sNA4 http://bit.ly/2H9R8Ui http://tinyurl.com/y6ooyzau http://bit.ly/2DTZRci http://bit.ly/2J5yZu4 http://bit.ly/2DOpefB http://bit.ly/2YcGfYq http://bit.ly/2Y93in9 http://bit.ly/2DTo2aT http://bit.ly/2H45qFT http://tinyurl.com/y53ksr6o http://bit.ly/2DVp4D5 http://bit.ly/2Y9ALxF

Lusuw19

(Opoba96, 2019.05.07 21:07)

http://bit.ly/2DPNhKT http://bit.ly/2DX7sH8 http://tinyurl.com/y5q5fmy7 http://bit.ly/2DXaSJY http://bit.ly/2Y5x9ge http://bit.ly/2PQEOfu http://bit.ly/2Yb1uKb http://bit.ly/2DTNn4a http://bit.ly/2DX9x5U http://bit.ly/2H7u6gN http://bit.ly/2DOjNgH http://bit.ly/2HgTktd http://tinyurl.com/y2cmlnyx http://bit.ly/2H2nLTH http://tinyurl.com/y39vqy38 http://tinyurl.com/yxb3obdj http://bit.ly/2H1GheW http://bit.ly/2Y61kDU http://bit.ly/2HgRvMT http://tinyurl.com/y3eaxtk5 http://bit.ly/2YczXIA http://bit.ly/2DQDSTu http://bit.ly/2PT3LXv http://tinyurl.com/yxcusf7l http://tinyurl.com/y5enydh8 http://bit.ly/2DVpdGD


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Következő »